Motivational Aspects anфd Modern Innovative Technologies in the Formation of Professional Competencies of Future Specialists in Higher Medical Educational Institutions
Korniychuk O. P.1, Shykula R. G. 1, Melnyk O. V. 1, Konechnyi Yu. T. 1

 1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine Abstract

Background and Aim of Study: During the research the improvement ideas of the educational system were analysed. Accented attention on an advantages of the distance education, and also his roles and place in the system of higher education. As the demand to the quality of the students' knowledge has become the main criterion in employment. According to the new educational standards at the grant of educational services it is necessary to be oriented on the professional qualities of the future activity of the graduate. The aim of the study: to represent the results of theoretical analysis and empirical study of the formation of oriented educational-scientific information-computer environment on the basis of the Department of Microbiology of Danylo Halytsky Lviv National Medical University. 
Material and Methods: Modern methods of scientific research used in process: an analysis of the systems, biblio-semantic, statistical, empirical observations and information processing of oriented educational information and computer environment in the process of students’ educational and scientific activity. 
Results: According to the analysis of the obtained results, the key features of the motivational complex of students of higher educational institution was identified. The ways of organization of control and an analysis of students’ success by means of information and computer technologies according to the state standards of higher education. It is offered, new approaches to forming of content of educational discipline. 
Conclusions: The innovative tools and interactive applications on the basis of ICT will increase the possibilities of studying the discipline of microbiology, virology and immunology in higher medical institutions. What is appropriate in the context of integration of the new strategy of education.

 

 

 

Keywords

computer and information technology, distance learning, computer training, video conferencing, asynchronous e-zine, open virtual universities, healthcare system. 

 

 

  

References

Bak, M. (2014). Neperervnist informatsiinoho suprovodu osvity [Continuity of information support of education]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher Education of Ukraine, 3, 50–57. [in Ukrainian]

Bykov, V. Yu. (2013). Khmarna kompiuterno-tekhnolohichna platforma vidkrytoi osvity ta vidpovidnyi rozvytok orhanizatsiino-tekhnolohichnoi budovy IT-pidrozdiliv navchalnykh zakladiv [Cloud computer-technological platform of open education and the corresponding development of organizational-technological structure of IT-divisions of educational institutions]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia – Theory and Practice of Social Systems Management: Philosophy, Psychology, Pedagogy, Sociology, 1, 81–98. [in Ukrainian]

Duderstadt, J. J. (2007). Higher education in the 21th century: Global imperatives, regional challenges, national responsibilities, and emerging opportunities. In L. E. Weber, & J. J. Duderstadt (Eds.), The Globalization of Higher Education (pp. 195–206)London: Economica.

Dyshlieva, S. (2010). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii (IKT) ta yikh rol v osvitnomu protsesi [Information and communication technologies (ICT) and their role in the educational process]. Retrieved April 2, 2020, from educational portal of Ukraine: http://osvita.ua/school/technol/6804 [in Ukrainian]

Dzjubenko, A. A. (2000). Novye informacionnye tehnologii v obrazovanii [New Information Technologies in Education]. Moscow: VNTIC [in Russian]

Filippova, L. L., & Tverezovska, N. T. (2010). Vymohy do fakhivtsia ekonomichnoho profiliu [Requirements for a specialist in economics]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 155(1), 77–84. [in Ukrainian]

Horta, H. (2009). Global and national prominent universities: Internationalization, competitive-ness and the role of the state. Higher Education, 58, 387–405. doi:10.1007/s10734-009-9201-5

Ilin, E. P. (2011). Motivacija i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg: Peter. [in Russian]

Ivanova, N. H. (2016). Motyvatsiia fakhivtsia do profesiinoi diialnosti: poniattia, zmist ta funktsii [Specialist’s motivation to professional activity: notion, contents and functions]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Viiskovo-spetsialni nauky – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 1(34), 21–24. [in Ukrainian]

Jarolímek, J. (2008). Virtuální univerzita třetího věku a její rozšíření v České republice [Virtual university of the third age and its expansion in the Czech Republic] [PowerPoint slides]. Retrieved from DocPlayer Educational Library website: https://docplayer.cz/6731056-Virtualni-vyuka-univerzity-tretiho-veku-za-kolektiv-resitelu-ing-jan-jarolimek-ph-d.html [іn Czech]

King Head, S. (2011, November 13). Degree mills tarnish private higher education. University WorldNews. Retrieved from https://www.universityworldnews.com

Klimenko, V. I., & Smirnova, I. V. (2014). Problemy organizacii raboty stomatologicheskoj sluzhby (po dannym anketirovanija vrachej stomatologov-terapevtov) [The problems of organization of the dental service (according to the survey of dentists)]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems of Biology and Medicine, 1(3), 153–156. [in Russian]

Kovinko, O. M., Stakhova, A. І., & Vovk, A. P. (2017). Farmatsevtychnyi rynok Ukrainy yak rushiinyi vazhil rozvytku ekonomiky [Pharmaceutical market of Ukraine as the driving level of economic development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 11, 56–59. [in Ukrainian]

Krymova, M. O. (2015). Otsinka konkurentospromozhnosti molodykh fakhivtsiv z ekonomichnoiu osvitoiu na rynku pratsi ukrainy [Assessment of competitiveness of young specialists with economic education in Ukrainian labor market]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 2(24), 53–64. doi:10.15407/dse2015.02.053 [in Ukrainian]

Kubanov, R. (2014). Vymohy do profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv ekonomichnykh spetsialnostei ta yikh realizatsiia v osvitnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [Requirments to the professional training of specialists in economic specialities and their implementation in educational process of higher school]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University, 2(13), 294–301. doi:10.7905/нвмдпу.v1i12.934 [in Ukrainian]

Melnyk, Y., & Pypenko, I. (2017). Innovative potential of modern specialist: The essence and content. In Yu. B. Melnyk (Ed.), Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation (pp. 9–16.). Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.9

Melnyk, Yu. B., & Pypenko, I. S. (2018). Training of future specialists in higher education institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4–11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01

Melnyk, Yu. B., Yekhalov, V. V., & Sedinkin, V. A. (2020). The role and influence of “clip thinking” on the educational process in medical education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11(1), 61–64. doi:10.30476/IJVLMS.2020.85375.1019

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019, June 25). Nakaz “Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 224 “Tekhnolohii medychnoi diahnostyky ta likuvannia” dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity” [Order “On approval of the standard of higher education in specialty 224 “Technologies of medical diagnostics and treatment” for the second (master’s) level of higher education”]. Retrieved April 30, 2020, from Ministry of Education and Science of Ukraine website: https://mon.gov.ua [in Ukrainian]

Nauholnykova, O. M. (2016). Systema profesiinoi pidhotovky  maibutnikh  ekonomistiv  u  SShA [System of professional training of future economists in USA]. Pedahohika ta psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 52, 291–301. doi:10.5281/zenodo.47934 [in Ukrainian]

Sereda, I. V., Savinova, N. V., Stelmah, N. V., & Biliuk, O. H. (2019). Rivni sformovanosti informatsiino komunikatsiinoi kompetentnosti pedahohiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Levels of information and communication competence formation for educators in general educational institutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 74(6), 56–70. doi:10.33407/itlt.v74i6.2984 [in Ukrainian]

Shevchenko, L. S. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti: kontekstnyi pidkhid [Future teachers training to innovative pedagogical activity: context approach]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information Technologies in Education, 1(30), 180–190. doi:10.14308/ite000628 [in Ukrainian]

Spirin, O. M., Demyanenko, V. M., Zaporozhchenko, Yu. G., Shyshkina, M. P., & Demyanenko, V. B. (2012). Modeli harmonizatsii merezhnykh instrumentiv orhanizatsii ta informatsiino-tekhnolohichnoho pidtrymuvannia navchalno-piznavalnoi diialnosti [Models of harmonizing of network tools of organization and information technological support of learning and cognitive activity]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 32(6). Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/774 doi:10.33407/itlt.v32i6.774 [in Ukrainian]

Vorozhbyt, A. V. (2018). Veb-oriientovane informatsiino-osvitnie seredovyshche zakladu osvity [Web-oriented information and educational environment of the educational institution]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information Technologies in Education, 3(36), 20–29, doi:10.14308/ite000671. [in Ukrainian]

Zlámalová, H. (2007). Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách [Principles of distance educational technology and possibilities of its use in pedagogical practice at technical universities]. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání. Retrieved from http://icosym.cvut.cz/telel/ zlamalova.html [іn Czech]

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

Information about the authors:

Korniychuk Olena Petrivna – https://orcid.org/0000-0003-4885-0525; Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Microbiology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv, Ukraine.

Shykula Roksolana Grigorivna – https://orcid.org/0000-0001-9302-6127; Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor of the Department of Microbiology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv, Ukraine.

Melnyk Oksana Volodymyrivna – https://orcid.org/0000-0002-2097-596X; Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant of the Department of Microbiology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv, Ukraine.

Konechnyi Yulian Tarasovych – https://orcid.org/0000-0003-4789-1675; Assistant of the Department of Microbiology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv, Ukraine.

 

 

 

Cite this article as:

APA


Korniychuk, O. P., Shykula, R. G., Melnyk, O. V., & Konechnyi, Yu. T. (2020). Motivational Aspects and Modern Innovative Technologies in the Formation of Professional Competencies of Future Specialists in Higher Medical Educational Institutions. International Journal of Science Annals, 3(1), 8–15. https://doi.org/10.26697/ijsa.2020.1.2

Harvard


Korniychuk, O. P., Shykula, R. G., Melnyk, O. V., & Konechnyi, Yu. T., 2020. " Motivational Aspects and Modern Innovative Technologies in the Formation of Professional Competencies of Future Specialists in Higher Medical Educational Institutions". International Journal of Science Annals, [online] 3(1), pp.8–15. viewed 30 June 2020, http://culturehealth.org/ijsa_archive/Vol._3,ijsa_No_1,_2020-2.pdf

Vancouver


Korniychuk O. P., Shykula R. G., Melnyk O. V., Konechnyi Yu. T.  Motivational Aspects and Modern Innovative Technologies in the Formation of Professional Competencies of Future Specialists in Higher Medical Educational Institutions. International Journal of Science Annals [Internet]. 2020 [cited 30 June 2020]; 3(1):8–15. Available from: http://culturehealth.org/ijsa_archive/Vol._3,ijsa_No_1,_2020-2.pdf https://doi.org/10.26697/ijsa.2020.1.2

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa